Spotkanie synodalne 16 grudnia 2021 o godz. 19.00.

Temat do pracy w grupach

I. TOWARZYSZE PODRÓŻY

Kim są ci, którzy w waszym Kościele lokalnym „podążają razem”? Kiedy mówimy „nasz Kościół”, kto do niego należy? Jakie osoby lub grupy są pozostawione na marginesie, formalnie lub faktycznie?

II. SŁUCHANIE

W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza młodzi i kobiety? Jaką przestrzeń ma głos mniejszości, odrzuconych i wykluczonych? Czy potrafimy zidentyfikować uprzedzenia i stereotypy, które utrudniają nam słuchanie? W jaki sposób wsłuchujemy się w społeczny i kulturowy kontekst, w jakim żyjemy?

III. ZABIERANIE GŁOSU

Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne? Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym?

IV. CELEBROWANIE

W jaki sposób modlitwa i celebracja liturgiczna skutecznie inspirują i ukierunkowują nasze „podążanie razem”? W jaki sposób inspirują najważniejsze decyzje? W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii i pełnienie funkcji uświęcania? Jak uczynić celebracje w naszym Kościele lokalnym miejscem większego zaangażowania wszystkich wiernych?

V. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W MISJI

W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na rzecz społeczeństwa (zaangażowanie społeczne i polityczne, w badania naukowe i nauczanie, krzewienie sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka i troska o wspólny dom itp.). Jak przebiega współpraca na terytoriach, gdzie istnieją różne Kościoły? Co przeszkadza ochrzczonym w byciu świadkiem wiary we współczesnym świecie?

VI. PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE

Jakie są miejsca i sposoby dialogu w obrębie naszego Kościoła? W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności? W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, oraz pomiędzy stowarzyszeniami i ruchami świeckich itd.? W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego, ubogich itd.?

VII. Z INNYMI WYZNANIAMI CHRZEŚCIJAŃSKIMI

Jakie relacje utrzymujemy z naszymi braćmi i siostrami innych wyznań chrześcijańskich? Jakich obszarów one dotyczą? Jakie są trudności?

VIII. WŁADZA I UCZESTNICTWO

Jak sprawowana jest władza w naszym Kościele? Jakie są praktyki pracy zespołowej i współodpowiedzialności? Jak promuje się posługi świeckich i podejmowanie odpowiedzialności przez wiernych? Jak funkcjonują organy synodalne (Parafialne Rady Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)? Czy są one doświadczeniem owocnym?

IX. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI

Za pomocą jakich procedur i jakich metod wspólnie rozeznajemy i podejmujemy decyzje? Jak je można ulepszyć? Jak krzewimy udział w podejmowaniu decyzji w łonie wspólnot zorganizowanych hierarchicznie? W jaki sposób i za pomocą jakich instrumentów promujemy przejrzystość i możliwość rozliczenia? W jaki sposób wierni mogą być bardziej zaangażowani w procesy podejmowania decyzji w naszym Kościele?

X. FORMOWANIE SIĘ DO SYNODALNOŚCI

Jak formujemy osoby, zwłaszcza te, które pełnią odpowiedzialne funkcje we wspólnocie chrześcijańskiej, aby były bardziej zdolne do słuchania siebie nawzajem i dialogowania? Jaką formację oferujemy w zakresie rozeznawania i sprawowania władzy?

 

Plan spotkania 16.12.2021

1. Modlitwa Adsumus

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków.
Amen.

2. Indywidualna modlitewna refleksja w ciszy nad kwestiami do konsultacji.

3. Dzielenie się owocami modlitwy. Każdy uczestnik zabiera głos, wskazując tylko dwa tematy jego zdaniem najistotniejsze i przedstawia krótkie uzasadnienie swego wyboru. Na tym etapie nie ma dyskusji między uczestnikami.

4. Proboszcz z pomocą sekretarza dokonuje wyboru dwóch tematów, które najczęściej się powtarzały lub najbardziej poruszyły uczestników.

5. Chwila ciszy i modlitewnej refleksji nad wybranymi dwoma zagadnieniami. W jej trakcie każdy powinien postawić sobie następujące pytania: 

     5a. Jakie doświadczenia (osobiste i wspólnotowe, pozytywne i negatywne) przywołują
           wybrane tematy?

     5b. Jakie przemyślenia wzbudzają?

     5c. Co w związku z tym należy potwierdzić lub wzmocnić w praktyce duszpasterskiej?
           Co natomiast należy zmienić lub uzupełnić? Jakie postulaty sformułować?

     5d. Jak można to przełożyć na konkretne kroki, które należałoby podjąć?

6. W dalszej kolejności uczestnicy dzielą się owocami refleksji. Na tym etapie wymianie myśli może towarzyszyć dyskusja.

7. Spontaniczna modlitwa dziękczynna.

 

Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty
ul. Górczewska 176, 01-460 Warszawa
tel. 22-664 10 99 w godzinach pracy kancelarii
Konto budowy nowego kościoła: 31 1240 2034 1111 0000 0308 3439
Administrator strony: parafia at swlukasz.waw.pl